Догори
Дати відгук

Як уникнути отруєнь кавунами та динями?

В ба­гатьох точ­ках про­да­жу від­сутні до­ку­мен­ти, що зас­відчу­ють без­печність ка­ву­нів та динь

6 хв на прочитання21 Липня 2022, 16:55
Поділитись:

З’яви­ли­ся пер­ші ди­ні та ка­ву­ни. То­ді як при­род­ній пе­рі­од їх доз­рі­ван­ня — це кі­нець сер­пня–по­ча­ток ве­рес­ня. Ше­пе­тівсь­кий район­ний від­діл ДУ «Хмель­ницький об­ласний Центр rон­тро­лю nа про­фі­лак­ти­ки хво­роб Мі­ніс­терс­тва охо­ро­ни здо­ров’я Ук­ра­їни» роз­по­ві­дає про не­без­пе­ку баш­танних.

За да­ни­ми Всес­вітньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я, до­пус­ти­ма ден­на нор­ма ніт­ра­тів для до­рос­ло­го — 3,7 мі­ліг­ра­ма на кі­лог­рам. Тоб­то 259 мі­ліг­ра­ми для тих, хто має ва­гу у 70 кі­лог­ра­мів. Тож от­ру­єн­ня ніт­ра­та­ми у до­рос­лих — рід­кісне яви­ще, ін­ша спра­ва — ді­ти. Че­рез не­ве­ли­ку ма­су ті­ла во­ни мо­жуть от­ри­ма­ти шкід­ли­ву до­зу. Але, для то­го, щоб от­ру­їти­ся, нап­риклад, ди­нею з кон­цен­тра­ці­єю ніт­ра­тів в 400 мі­ліг­ра­мів на 100 гра­мів, пот­рібно вжи­ти не мен­ше ніж пів­кі­лог­ра­ма пло­ду.

Від­по­від­но до Дер­жавних гі­гі­єніч­них пра­вил і норм, мак­си­маль­ний рі­вень ніт­ра­тів у ка­ву­нах ста­но­вить 60 мг/кг; у ди­ні — 90 мг/кг. Але з влас­но­го дос­ві­ду (як по­куп­ця) мо­жу ска­за­ти, що не всі про­дав­ці да­ної про­дук­ції сум­лінно від­но­сять­ся до сво­єї ро­бо­ти. В ба­гатьох точ­ках про­да­жу (особ­ли­во це сто­су­єть­ся місць сти­хій­ної тор­гівлі) від­сутні до­ку­мен­ти, що зас­відчу­ють без­печність ка­ву­нів та динь що­до вміс­ту ніт­ра­тів. 

Тож щоб уник­ну­ти неп­ри­єм­ностей внас­лі­док вжи­ван­ня ка­ву­нів та динь, вар­то дот­ри­му­ва­ти­ся кіль­кох ре­ко­мен­да­цій:

  • споживати баштанні культури в період їх сезонного природного дозрівання, коли вони дозрівають і будуть корисними, а ризик отруїтися набагато меншим. Для динь і кавунів — це серпень-вересень;
  • купувати їх в спеціалізованих торгівельних точках, на ринках, але ні в якому разі не на узбіччі траси чи стихійному ринку чи при торгівлі з землі, адже саме тут можуть реалізовувати ті баштанні, які не потрапили на спеціалізований ринок, де здійснюється ветеринарно-санітарний контроль за ними;
  • запитувати у продавця щодо наявності документу, в якому вказано фактичний вміст нітратів та пестицидів в кожній конкретній партії;
  • вибираючи кавун, потрібно звернути увагу на деякі моменти: він не повинен бути занадто великим; хвостик повинен бути сухим; після того як кавун увібрав у себе все саме корисне, він перестає виробляти пігмент, тому від лежання на боці можуть з’явитися світлі плями — це теж хороша ознака; шкірка у стиглого кавуна тверда;
  • ні в якому разі не купувати розрізані кавуни та дині, а тільки цілими;
  • перед вживанням ретельно мити шкірку плоду;
  • не їсти кавун близько до шкірки, оскільки в ній нітратів у 4–8 разів більше, ніж у м’якоті;
  • не споживати надмірну кількість баштанних культур, якщо вживаєте їх вперше, особливо це стосується дітей;
  • зберігати залишки кавунів та динь в холодильнику не більше доби.

Дот­ри­му­ючись цих прос­тих, але вод­но­час важ­ли­вих ре­ко­мен­да­цій, Ви змен­ши­те ри­зи­ки от­ру­єн­ня і, мож­ли­во, убе­ре­же­те се­бе та близь­ких від пот­раплян­ня на лі­кар­ня­не ліж­ко.

Читайте GreenPost у Facebook. Підписуйтесь на нас у Telegram.

Більше з розділу Здоров'я